Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego Personel Group

 1. Definicje.
 • Usługodawca – Personel Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami: NIP 678-315-39-34, REGON 361020709.
 • Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminem umieszczony jest. pod adresami (domenami) www.personelgroup.pl, www.personelgroup.com, www.personelgroup.de.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Usługodawcę.
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 • Formularz kontaktowy – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący nawiązaniu kontaktu z Usługodawcą.
 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
 2. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępniony w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązani jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 5. Korzystanie z Serwisu Usługodawcy jest dobrowolne i jest nieodpłatne, chyba że odpłatność wynika z charakteru danej Usługi, o czym przed rozpoczęciem świadczenia danej Usługi Użytkownik zainteresowany tą Usługą zostanie poinformowany.
 6. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

III. Zawarcie umowy.

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą z chwilą skorzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy.
 2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
 1. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy,
 3. akceptuje Regulamin, tj. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Usługodawca może wstrzymać się ze świadczeniem Usług Użytkownikowi, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działalność Użytkownika z zakresie korzystania z Serwisu jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo osób trzecich.
 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy. Prawa i obowiązki Użytkowników.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
 2. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych lub transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny lub fałszywy Adres elektroniczny,
 4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
 1. przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści udostępnianych przez Użytkowników jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa albo interesy Usługodawcy lub osób trzecich.
 1. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 1. Odpowiedzialność.
 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług,
 2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. informacje wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
 5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji,
 7. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.
 1. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie i wykorzystywanie w działaniach komunikacyjnych treści udostępnianych w Serwisach bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione.

VII. Ochrona danych osobowych.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony swojej prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna poniżej.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.
 5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez spółki działające pod marką "Personel Group" i powiązanych osobowo z Usługodawcą-  na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

VIII. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub na adres poczty elektronicznej: office@personelgroup.pl.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 1. Rozwiązanie umowy.
 1. Umowa o świadczenie Usług może być w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron.
 2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu Usługodawcy, chyba że charakter Usługi wymaga innej aktywności Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.
 1. Postawienia końcowe.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Czerwca 2015r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatności

 1. Dokument zawierający Politykę prywatności we wszystkich serwisach internetowych
  (dalej: Serwisy) w domenach:
  www.personelgroup.pl
  •www.personelgroup.com
  •www.personelgroup.de

  został stworzony i przyjęty przez spółki:

Personel Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków NIP 6783153934, REGON 361020709, KRS 0000547687, Personel proCare Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków REGON 361019600, NIP 6783153940, KRS 0000547737 (dalej: Personel Group) w celu udzielenia użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). z późniejszymi zmianami,  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawa z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800
ze zm.) i określa zasady zbierania i cele wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z Serwisów.

Współadminstratorami  danych osobowych są spółki działające pod marką Personel Group z siedzibą w Krakowie ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.

 1. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.W szczególności zbierając dane osobowe wyróżnione zostały te spośród nich, których podanie jest niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Personel Group zależy od wyrażenia przez nią zgody(art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 2. Informacje dotyczące użytkowników korzystających z Serwisów nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa. Personel Group może jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 tej ustawy. Na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych dane użytkowników, w tym numer IP, mogą zostać udostępnione tym organom w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 3. W ramach Serwisów są zamieszczane formularze kontaktowe, które umożliwiają użytkownikom nawiązanie kontaktu z Personel Group. Użytkownik ma swobodne prawo wyboru o ile pole nie jest wymagane, jakie pola danego formularza kontaktowego uzupełnić. Dane zebrane w ten sposób służą wstępnemu ustaleniu potrzeb i oczekiwań użytkownika oraz są wykorzystywane do kontaktu z użytkownikiem, kiedy jest to konieczne. Informacje zebrane o użytkownikach w ten sposób służą do kontaktu rekrutacyjnego(rekrutacja otwarta, rekrutacje przyszłe, baza kandydatów) oraz przedstawiania ofert pracy, przesyłania informacji handlowej.
 4. Serwisy zbierają również informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez ich użytkowników, w tym adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, w celu wykorzystania w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych użytkowników Serwisów. Informacje te nie są jednak w żaden sposób kojarzone z danymi osobowymi konkretnych użytkowników Serwisów. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Personel Group. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu. Personel Group nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie podaje profilowaniu.
 5. Każdy użytkownik ma prawo żądania w dowolnym momencie:
  • usunięcia swoich danych udostępnionych przez niego w ramach korzystania
   z Serwisów
  • wglądu do swoich danych
  • poprawiania danych
  • ograniczenia przetwarzania
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych(cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
   Poprzez wysłanie maila na adres: daneosobowe@personelgroup.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 12 446 40 19 , +48 32 205 00 26, czy też pisemnie na adres siedziby spółki .
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Personel Group przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 7. Dostęp do danych osobowych(odbiorcy danych osobowych) ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Personel Group i podmioty związane osobowo/kapitałowo z Personel Group oraz podmioty uczestniczące
  w wykonywaniu zlecenia: klienci(Kontrahenci, Podopieczni);dostawcy (w szczególności podmioty świadczące usługi przewozowe, księgowe, prawnicze), partnerzy zajmujący się pozyskiwaniem klientów dla Personel Group.
 8. Rozwój Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”. Każdy użytkownik powinien sprawdzać niniejszy dokument w każdym przypadku połączenia z Serwisem.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez max 5 lata(w przypadku bazy kandydatów) bądź  do czasu wycofania zgody natomiast osób zatrudnionych przez  Personel Group przez okres wymagany przepisami prawa.
 10. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej polityki prywatności Serwisów, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: daneosobowe@personelgroup.pl.

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, m.in. dane tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używa się ich do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania i niepowtarzalny numer. Ponad to pliki te nie gromadzą żadnych danych osobowych.

Wyróżnia się następujące „ cookies”:

 • session cookies- pliki te są gromadzone tymczasowo m.in. do czasu wylogowania się, zamknięcia strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • persistent cookies- pliki te są gromadzone przez określony czas zapisany
  w ustawieniach plików cookies bądź z chwilą usunięcia ich przez Użytkownika.

Zastosowanie plików „cookies”: pozwala poznać preferencje Użytkownika serwisu,
a co za tym idzie dostosowanie się do jego indywidualnych potrzeb oraz są pomocne przy tworzeniu statystyk, które pokazują w jaki sposób serwis jest użytkowany.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” jednakże Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień a także zablokować obsługę w/w plików
w przeglądarce. Na naszej stronie internetowej komunikat o wykorzystywaniu plików” cookies” pojawia się automatycznie.